Психолого-лингвистикалык жана дин таануу экспертизалар бөлүмү

ММК, интернет жана башка маалымат тармактарында жарыяланган талаш тексттер боюнча соттук иштердин өсүшүнө байланыштуу лингвистикалык изилдөөлөргө болгон талап да өсүүдө. Анткени мындай изилдөөлөрдүн жыйынтыгы иштердин чечилишине түзмө түз таасир берет.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматына психолого-лингвистикалык экспертиза киргизилгениене эки жылдан ашык убакыт өттү. Атуулдук намыска, абийирге, иш кадырына шек келтирилген иштердин көпчүлүгүндө ММК жана журналисттер жоопкер болушат. Андан тышкары жеке мүнөздөгү иштер да көп. Көбүнесе соттук органдар тексттеги, теле- радиосюжеттеги жана интернет булактарындагы талаш жараткан көрсөтмөлөрдү изилдөөнү суранышат.
Бул багыттагы экспертизага Кыргыз Республикасынын жарандарынын зарылчылыгы чоң.
Изилдөөгө берилген тексттерде адамдардын динине жана улутуна карап басынтууга аракет кылган учурлар да аз эмес. Бул учурда экстремисттик мүнөздөгү чакырыктар да болот. Андыктан дин таануу эксперттеринин да жардамы керек болот. Эксперттерге коюлган суроолордо бир эле убакта психологиялык, лингвистикалык жана дин таануу боюнча аспекттер кезигет.
Лингвистикалык изилдөөдө сөздөрдүн жана сөз айкалыштарынын, фразеологизмдердин келип чыгышы жана мааниси, алардын берилген текстке жараша маңызы аныкталат.
Психологиялык изилдөөдө ишке тиешелүү адамдын психологиялык өзгөчөлүктөрү, психикалык абалынын мүнөзү жана мыйзам ченемдүүлүктөрү аныкталат.
Дин таануу боюнча изилдөөдө уюмдардын түзүлүш документтеринин, диний окуусунун жана ага жараша алып барган иш тажрыйбасынын негизинде диний же диний эместиги аныкталат.
Психолого-лингвистикалык жана дин таануу экспертизаларынын маанилүү бөлүгү бул психология, филология жана дин таануу кызматкерлеринин кесипкөй иш алып баруусу жана бири бирин туура туура түшүнүүсү.