Маалымат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматы (мындан ары – Кызмат) Кыргыз Республикасында соттук-эксперттик иштер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруучу жана соттук-эксперттик ишти жүргүзүүчү мамлекеттик орган болуп саналат.
Кызматтын негизги милдеттери:
– соттук-эксперттик иштерди уюштуруу жана ишке ашыруу;
– атайын билимдерди жана техникалык каражаттарды колдонууда сот жана укук коргоо органдарына методикалык жана методологиялык жардам көрсөтүү;
– соттук-экспертиза жаатында окутууларды камсыз кылуу;
– Кыргыз Республикасынын эксперттерин даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну уюштуруу.
Кызматтын негизги функциялары:
– белгиленген тартипте соттук-эксперттик ишти жүзөгө ашыруу;
– чет өлкөлөрдүн эксперттик мекемелеринин тажрыйбаларын иликтөө менен эксперттик практикага жаңы методдорду жана методикаларды киргизүү;
– соттук-эксперттик иштер жаатында ченемдик укуктук актыларды колдонуу практикасын талдоого алуу жана жалпылоо;
– белгиленген тартипте соттук эксперттердин компетенттүүлүк сертификаттарын берүү;
– Кыргыз Республикасынын соттук эксперттеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү;
– соттук-экспертиза жаатындагы илимий изилдөө иштерин жүргүзүү, соттук-эксперттик иштер жаатында ченемдик укуктук актыларды колдонуу практикасына талдоо жүргүзүү жана жалпылоо;
– келишимдин негизинде мамлекеттик органдар, жеке жана юридикалык жактар үчүн изилдөөлөрдү жүргүзүү;
– чет өлкөлүк эксперттик мекемелердин тажрыйбаларын иликтөө жана эксперттик практикага жаңы методдорду жана методикаларды киргизүү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзүнүн компетенциясынын чегинде чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен соттук-эксперттик иштер чөйрөсүндөгү кызматташтыкты ишке ашыруу;
– соттук жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин соттук экспертиза жаатындагы жаңы жетишкендиктер менен тааныштыруу процессин уюштуруу, буюм далилин айкындоо, фиксациялоо, алып коюу, таңгактоо, жөнөтүү маселелери боюнча методикалык сунуштамаларды түшүндүрүү;
– соттук-эксперттик ишти илимий-методикалык жана маалыматтык камсыздоону ишке ашыруу, соттук эксперттерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу;
– соттук-эксперттик изилдөөлөрдүн методикаларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү;
– соттук-эксперттик иштерди каржылоого тиешелүү бөлүгүндө республикалык бюджеттин долбоорун түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
– өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык башка функцияларды ишке ашыруу.