Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызмат жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 14-июлундагы
№ 432 токтому менен
бекитилген

1. Жалпы жобо

     1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызмат (мындан ары – Кызмат) Кыргыз Республикасында соттук-эксперттик иштер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруучу жана соттук-эксперттик ишти жүргүзүүчү мамлекеттик орган болуп саналат.
     2. Кызмат өзүнүн ишинде Кыргыз Республиканын Конституциясын, Кыргыз Республиканын мыйзамдарын, Кыргыз Республиканын Президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республиканын Өкмөтүнүн токтомдорун, Кыргыз Республиканын башка укуктук ченемдик актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
     3. Кызматтын кызматкерлери эксперттик иш жүргүзгөн кызматкерлерди кошпогондо мамлекеттик кызматчылар болуп саналат.
     4. Кызмат юридикалык жактын укук жөндөмдүүлүгүнө ээ, өз алдынча балансы жана ыкчам башкаруу укугунда өзүнө бекитилип берилген мүлкү, алыш-бериш жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка эсептери болот.
     Кызматтын Кыргыз Республиканын герби тартылган, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү жана башка белгиленген үлгүдөгү мөөрлөрү, штамптары, бланктары бар.
     5. Кызмат жана анын аймактык бөлүмдөрү Кыргыз Республикасынын соттук-эксперттик органынын системасын түзөт.
     6. Кызмат ушул Жободо жана Кыргыз Республиканын башка укуктук ченемдик актыларында белгиленген ыйгарым укуктарынын чегинде өз ишин өз алдынча уюштурат жана ишке ашырат.

2. Кызматтын милдеттери, функциялары жана укуктары

     7. Кызматтын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:
     – соттук-эксперттик иштерди уюштуруу жана ишке ашыруу;
     – атайын билимдерди жана техникалык каражаттарды колдонууда сот жана укук коргоо органдарына методикалык жана методологиялык жардам көрсөтүү;
     – соттук-экспертиза жаатында окутууларды камсыз кылуу;
     – Кыргыз Республикасынын эксперттерин даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну уюштуруу.
     8. Кызмат төмөнкүдөй функцияларды аткарат:
     – белгиленген тартипте соттук-эксперттик ишти жүзөгө ашырат;
     – чет өлкөлөрдүн эксперттик мекемелеринин тажрыйбаларын иликтөө менен эксперттик практикага жаңы методдорду жана методикаларды киргизет;
     – соттук-эксперттик иштер жаатында ченемдик укуктук актыларды колдонуу практикасын талдоого алат жана жалпылайт;
     – белгиленген тартипте соттук эксперттердин компетенттүүлүк сертификаттарын берет;
     – Кыргыз Республикасынын соттук эксперттеринин мамлекеттик реестрин жүргүзөт;
     – соттук-экспертиза жаатындагы илимий изилдөө иштерин жүргүзөт, соттук-эксперттик иштер жаатында ченемдик укуктук актыларды колдонуу практикасына талдоо жүргүзөт жана жалпылайт;
     – келишимдин негизинде мамлекеттик органдар, жеке жана юридикалык жактар үчүн изилдөөлөрдү жүргүзөт;
     – чет өлкөлүк эксперттик мекемелердин тажрыйбаларын иликтейт жана эксперттик практикага жаңы методдорду жана методикаларды киргизет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзүнүн компетенциясынын чегинде чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен соттук-эксперттик иштер чөйрөсүндөгү кызматташтыкты ишке ашырат;
     – соттук жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин соттук экспертиза жаатындагы жаңы жетишкендиктер менен тааныштыруу процессин уюштурат, буюм далилин айкындоо, фиксациялоо, алып коюу, таңгактоо, жөнөтүү маселелери боюнча методикалык сунуштамаларды түшүндүрөт;
     – соттук-эксперттик ишти илимий-методикалык жана маалыматтык камсыздоону ишке ашырат, соттук эксперттерди кесиптик даярдайт жана квалификациясын жогорулатат;
     – соттук-эксперттик изилдөөлөрдүн методикаларынын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;
     – соттук-эксперттик иштерди каржылоого тиешелүү бөлүгүндө республикалык бюджеттин долбоорун түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;
     – өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык башка функцияларды ишке ашырат.
     9. Кызмат өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу максатында төмөнкү укуктарга ээ:
     – илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн келишимдик негизде мекемелердин илимий жана практикалык кызматкерлерин тартууга;
     – мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мекемелерден, уюмдардан өзүнүн компетенциясынын чегинде зарыл болгон маалыматтарды, документтерди жана материалдарды сурап алууга;
     – расмий бюллетендерди, журналдарды, маалыматтык материалдарды, методикалык куралдарды, ошондой эле соттук-эксперттик иштер жаатындагы башка адабияттарды чыгарууга;
     – чет мамлекеттердин эксперттик мекемелеринде соттук эксперттердин стажировкасын уюштурууга;
     – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка укуктарды ишке ашырууга.

     3. Кызматтын ишин уюштуруу

     10. Кызматты Кыргыз Республиканын Премьер-министри кызмат ордуна дайындоочу жана кызмат ордунан бошотуучу төрага башкарат.
     11. Кызматта төраганын орун басарынын кызмат орду каралган.
     Төраганын орун басарын Кызматтын төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот, ал өзүнө жүктөлгөн милдеттердин чегинде Кызматтын ишин уюштурат.
     12. Кызматтын төрагасы:
     – жеке башкаруунун негизинде Кызматтын ишине жалпы жетекчиликти ишке ашырат жана Кызматка жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;
     – Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен мамилелерде Кызматтын атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана белгиленген тартипте Кызматтын компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жөнүндө эл аралык келишимдерге кол коёт;
     – Кызматтын кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот;
     – Кызматтын борбордук аппаратынын аймактык бөлүмдөрүнүн түзүмүн бекитет, аны Кызматтын милдеттери жана функциялары өзгөргөнүнө байланыштуу гана өзгөртүүгө болот;
     – белгиленген ченемдердин чегинде Кызматтын борбордук аппаратынын жана аймактык бөлүмдөрүнүн штаттык расписаниесин бекитет;
     – Кызматтын ишинин ички тартибин жана Кызматтын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин аныктайт;
     – Кызматтын борбордук аппаратынын жана аймактык түзүмдүк бөлүмдөрү жана аймактык бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитет;
     – белгиленген тартипте Кызматтын өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого жана ардак наамдарды ыйгарууга көрсөтөт;
     – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошондой эле жамааттык келишимге ылайык Кызматтын кызматкерлеринин эмгегине дем берүү жөнүндө чечим кабыл алат;
     – Кызматтын кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартиптик жазалардын түрлөрүн колдонот;
     – Кызматтын системасында аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды жана башка актыларды, анын ичинде башка мамлекеттик органдардын жетекчилери менен бирдикте же макулдашуу боюнча чыгарат, алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;
     – белгиленген тартипте ведомстволук сыйлыктарды уюштурат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган сыйлоолордун түрлөрүн колдонот;
     – финансылык каражаттарды тескөөчү болуп саналат;
     – эксперттик, консультациялык жана кеңеш берүүчү органдарды түзөт, алар жөнүндө жоболорду жана алардын курамдарын бекитет;
     – Кызматтын алдына коюлган маселелерди чечүү үчүн башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.
     13. Илимий-изилдөө иштеринин пландарын, илимий-изилдөөлөрдүн натыйжаларын, сунушталган методдорду жана методикаларды талкуулоо үчүн Кызматтын алдында илимий-методикалык кеңеш түзүлөт, анын жекече курамын Кызматтын төрагасы бекитет.
     14. Кызматта бош орундарды ээлөөгө конкурс жана Кызматтын эксперттерине квалификациялык категория ыйгаруу боюнча аттестация өткөрүү үчүн аттестациялык конкурстук комиссия түзүлөт, анын жекече курамын Кызматтын төрагасы бекитет.
     15. Кызматта 9 адамдан турган коллегия түзүлөт. Коллегиянын мүчөсү болуп кызматы боюнча Кызматтын төрагасы (төрага), төраганын орун басарлары эсептелет. Коллегиянын башка мүчөлөрүн Кызматтын төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республиканын Премьер-министри бекитет. Коллегиянын курамына милдеттүү түрдө Кыргыз Республиканын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү кирет.
     16. Кызматтын ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында коомдук негизде иштөөчү консультациялык-байкоочу орган болуп эсептелүүчү Коомдук кеңеш түзүлөт.

4. Корутунду жоболор

     17. Кызматтын борбордук аппаратын, аймактык башкармалыктарын кармоого чыгымдарды каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын жана атайын эсепке топтолгон башка каражаттардын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган каражаттардын эсебинен ишке ашырылат.
     18. Кызмат белгиленген тартипте финансылык каражаттардын эсебин жүргүзөт, тиешелүү органдарга статистикалык, бухгалтердик жана башка отчёттордун маалыматтарын даярдоону жана берүүнү камсыз кылат.
     19. Кызматты кайрадан уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык жүргүзүлөт.
     20. Кызматтын иши токтотулган учурда, анын ишинин жүрүшүндө пайда болгон документтер “Кыргыз Республиканын улуттук архивдик фонду жөнүндө” Кыргыз Республиканын Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.